Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR pre webovú stránku Občianske združenie Naša Nižná Šebastová, Kontaktný formulár a Cookies

Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) dodržiavame platné právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky údaje, ktoré OZ Naša Nižná Šebastová zhromažďuje, spracúva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

1. Prevádzkovateľ

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová,  Včelárska 23, 080 06 Prešov, zapísaná v Registri Občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č. VVA/1-900/90-41527 zo dňa 14.05.2013, IČO: 42 341 418, e-mail: nasaniznasebastova@gmail.com  (ďalej len „OZ NNŠ“ alebo „prevádzkovateľ“)  je prevádzkovateľom internetového portálu www.nasaniznasebastova.sk a venuje maximálnu pozornosť ochrane Vašich osobných údajov.

2. Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako meno, vek, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa IP alebo správanie používateľa. Spracovanie osobných údajov (napr. zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš súhlas.

Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávania údajov.

3. Spracovanie údajov

1. Webové stránky

a) Rozsah a účel spracovania

Osobné údaje našich používateľov zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky.

Pri prístupe a používaní našej webovej stránke zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • IP adresa požadujúceho počítača
 • Dátum a čas prístupu
 • Názov a URL prevzatého súboru
 • Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
 • Použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Uvedené údaje budú spracované nami na nasledovné účely:

 • Všeobecná administratíva
 • Zabezpečenie hladkého pripojenia na webovú stránku,
 • Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok

b) Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

c) Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť námietky zo strany užívateľa. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

2. Kontaktný formulár

a) Rozsah a účel spracovania

Ak máte záujem nás kontaktovať, stať sa členom združenia môžete použiť náš kontaktný formulár – členská prihláška Na použitie kontaktného formuláru, je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Meno
 • e-mailová adresa alebo telefónne číslo
 • obsah správy

Vami zadávané údaje sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného https / SSL pripojenia.

b) Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutí požadovaných informácii a tým slúži na účely oprávneného záujmu nášho OZ.  Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov nie je však možné kontaktovať OZ  prostredníctvom kontaktného formulára – členskej prihlášky.

3. Poskytnutie údajov tretím stranám

OZ NNŠ neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Okrem toho poskytneme Vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak:

 • ste na to dali svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu s Vami podľa § 4 ods. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;
 • zverejnenie je, podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je žiadny dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany spočívajúci v nezverejňovaní Vašich údajov.

OZ NNŠ  neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajinách (mimo EÚ).

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

4. Rozsah a účel spracovania

OZ NNŠ neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Okrem toho poskytneme Vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak:

 • ste na to dali svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu s Vami podľa § 4 ods. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;
 • zverejnenie je, podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je žiadny dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany spočívajúci v nezverejňovaní Vašich údajov.

OZ NNŠ  neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajinách (mimo EÚ).

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

1. Kategórie súborov cookies

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (Necessary cookies): Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po našej webovej stránke a využívali jej funkcie, napríklad pri prístupe k chráneným oblastiam heslom. Bez týchto súborov cookie Vám nemôžeme poskytnúť určité služby, ktoré požadujete. Cookies používame na jednoznačnú identifikáciu registrovaných používateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich návštevy a po návrate na našu webovú stránku.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies): tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad o tom, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové správy z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti a servisu webových stránok. Preto používame tieto súbory cookies na generovanie štatistických údajov o tom, ako sa používa naša webová stránka a na zistenie toho, aké efektívne sú naše reklamné kampane

Funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies): Tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Napríklad webová stránka Vám môže poskytnúť aktuálne informácie o Vašom trhu uložením vašej aktuálnej polohy do súboru cookie. Tieto súbory cookies slúžia aj na udržiavanie nastavení, ktoré vytvoríte na webových stránkach (napríklad štýl alebo veľkosť písma a ďalšie možnosti nastaviteľné používateľmi). Používajú sa aj na poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali, napríklad keď chcete sledovať video. Tieto súbory cookie nemôžu sledovať aktivitu Vášho prehliadača na iných webových stránkach. Nezhromažďujú o Vás žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej webovej stránky. Dočasné súbory cookies (Transient cookies): Na našich webových stránkach sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na webových stránkach.

2. Právny základ

Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookie na základe referencie ("cookie banneru"), ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie. Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre Vás nebudú dostupné.

3. Doba uchovávania

Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

4. Nastavenia prehliadača

Väčšina prehliadačov je už predvolene nastavená na prijímanie súborov cookies. Môžete však zmeniť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby prijímal iba určité súbory cookies alebo neprijímal vôbec žiadne súbory cookies. Chceli by sme Vás však upozorniť na to, že už následne nemusíte byť schopný používať všetky funkcie našej webovej stránky, ak sú cookies blokované vo Vašom nastavení prehliadača pri našej webovej stránke.

Nastavenia prehliadača môžete taktiež použiť aj na odstránenie súborov cookies, ktoré už boli uložené vo Vašom prehliadači. Okrem toho je možné nastaviť Váš prehliadač tak, aby vás informoval predtým, ako dôjde k uloženiu súborov cookies. Pretože rôzne prehliadače sa môžu vo svojich funkciách líšiť, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pre možnosti nastavenia použili príslušnú ponuku pomocníka prehliadača.

5. Nástroje na analýzu a sledovanie

Používame nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili nepretržitú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej webovej stránky. Pomocou sledovacích opatrení je tiež možné, aby sme štatisticky zaznamenali používanie našej webovej stránky návštevníkmi a ďalej rozvíjali našu online ponuku pre vás pomocou získaných vedomostí.

Na základe týchto záujmov je použitie nižšie popísaných nástrojov sledovania a analýzy oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Nasledujúci popis nástrojov sledovania a analýzy tiež zobrazuje príslušné účely spracovania a spracované údaje.

6. Hyperlinky

Naša webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za tieto pravidlá. Prosím skontrolujte si tieto pravidlá pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú, ste dotknutou osobou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vzťahujú sa na Vás nasledujúce práva:

 • Podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

8. Ochrana osobných údajov a bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne. Aby sme zabránili manipulácii, strate alebo zneužitiu Vašich údajov uložených u nás, vykonávame rozsiahle technické a organizačné opatrenia, ktoré sú pravidelne kontrolované a prispôsobené technickému pokroku. Bez ohľadu na vyššie uvedené, by sme však radi zdôraznili, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nebudú dodržiavané ostatnými osobami alebo inštitúciami, za ktoré nie sme zodpovední.

Najmä nešifrované dáta - napr. ak sa to deje prostredníctvom e-mailu - môžu byť prečítané tretími stranami. Na to nemáme žiadny technický vplyv. Je zodpovednosťou každého užívateľa chrániť svoje údaje, ktoré poskytuje, pred zneužitím, šifrovaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

TOP